1545717401 เข้าชม : 236 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ระหว่างวันที่  20  - 21   ธันวาคม  2561  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่  แนะนำและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ #ห้องสมุดออนไลน์ ให้แก่คณะครู กศน.  บุคลากรหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป  เพื่อเพิ่มช่องการการบริการการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่  และเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤตกรรม  "นั่งที่ไหน   อ่านที่นั่น "  ให้กับประชาชน